İçeriğe geç

Tuğ Hukuk Bürosu

Slide Background

Sweet
Donut

How to Pet Your Favorite Little Puppy With Best Products

Enjoy Modern Lifestyle

Home Accessories

Agreement gentleman rapturous am eagerness it as resolving household. Direct wicket little of talked lasted formed or it.

Wildlife

Seaside Adventures

Your suppliers take care of the rest. Quality Assured. Far quitting dwelling graceful the likewise received building.

HİZMETLERİMİZ

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku, ticaretle ilgili faaliyetleri düzenleyen, mevzuatın bütününü inceleyen özel hukuk dalıdır.

law1

Anayasal Şikayet

Anayasal hakları ihlal edilen bireylere tanınan bir yargı yoludur.

İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen karma nitelikte bir hukuk dalıdır.

Aile ve Miras Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan özel hukuk dalıdır. Miras hukuku, gerçek kişilerin ölümü sonucu onlara ait mal varlığını ve geleceğini inceleyen hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

9

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku, kişilerin devlet veya tüzel veya gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir fiil sonucunda uğradıkları zararın giderilmesini kapsayan bir hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suçun unsurları, şartları ve yaptırımlarını düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

Sözleşme Hukuku

Sözleşme hukuku; mal, hizmet, para ve mülkü değiştiren, yasal olarak bağlayıcı tüm kuralları inceleyen özel hukuk dalıdır.

AVUKATLARIMIZ Sizin için buradayız.

Mine TUĞ

Mine TUĞ

Avukat
Married he hearing am it totally removal. Remove but applauded suffer wanted his lively length. Moonlight two applauded conveying tacksend direction old principle but.
İbrahim TUĞ

İbrahim TUĞ

Avukat
Education residence conveying so so. Suppose shyness say ten behaved morning had. Any unsatiable assistance compliment occasional too reasonably advantages.
Avukat

Avukat

Stajyer
Pleased him another was settled for. Moreover end horrible endeavor entrance any families. Covered parlors concern we express in visited to do. Income appear extent on of admire.

Sıkça Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz soruları aşağıda bulabilirsiniz.

Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Aksine taraf ehliyeti olan herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir. Bundan ziyade hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ileride karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir. Diğer taraftan bir suçlamayla karşı karşıya kalan bir kişi, avukat tutma, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak maddi gücü yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkına sahiptir. Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık veya şüpheli tarafından avukat talep edilmesi halinde barodan bir avukat görevlendirilir. Yine yasanın öngördüğü bazı zaruri hallerde de talep üzerine yine barolarca avukat tayini yapılmaktadır.
Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”şeklindedir. Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Nasıl ki bir doktorun özel muayenehanesine gidildiğinde bir ücret ödemeniz gerekiyorsa avukat bürosuna gidip herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.
 Avukata ödenecek ücretin kapsamı avukat ve vekil eden arasında yapılacak sözleşme ile belirlenebilir. Ancak bu konuda sözleşme yapılmamış ise verilen ücretin hangi işleri kapsadığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenmiştir. Buna göre verilen ücret, sözleşmenin konusunu oluşturan işle ilgili kesin hüküm elde edilinceye kadar devam eden tüm iş ve işlemleri kapsamaktadır.
Sorularınız için mail adreslerini kullanabilirsiniz. Kısa ve basit sorularınıza yanıtlar en kısa sürede verilecektir. Ancak ayrıntılı bilgi istenilmesi halinde danışma, ücrete tabi bir danışma şekline dönüşeceğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları çerçevesinde size gerekli cevaplar verilecektir.
Genellikle telefonla danışma şeklinde bir uygulama olmamakla bir birlikte Salt hukuki mütalaa gerektirmeyen sorularınıza kısa cevaplar verilebilmektedir. Ancak bu yolla alacağınız bilgiler hiçbir zaman karşılıklı görüşmeler ile size sunulacak bilgilerin yerini tutmayacaktır. Bu nedenle ve avukatlık bürolarının randevusuz çalışmamaları sebebiyle öncelikle irtibat kurduğunuz avukatlık bürosundan yüz yüze görüşmek üzere bir randevu talebinde bulunmaz yararınıza olmaktadır.
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2012 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almaktadır. Bu süre mahkemelere ve açacağınız davanın türüne göre değişiklik göstermektedir.
Yeni Yazılar